A few words about Hungarian and Hungary

The language

Hungarian is the native language of 12-13 million people. It’s official in Hungary, spoken by almost 10 million speakers and being present in Romania, Slovakia, Croatia, Serbia, Slovenia, Ukraine, Austria, Poland and in those countries where some Hungarian population lives such as the United States of America, Canada, Australia, the United Kingdom, Ireland etc.

The language belongs to the Uralic language family with Finno-Ugric roots. Today is one of the official languages of the European Union. It has a long history back in time, the modern form  dates back to the 16th century and since then went through a significant improvement. The most memorable one was the language revitalization in the 18th century made by Ferenc Kazinczy and a group of other writers.  Later on there was further standardization until it more or less got its present day form, but just like any modern language in the world it is continously changing. If you visit Hungary or the neighbouring countries you can hear several dialects too, which makes it even richer.

Since Hungarian is an agglutinating language full of compounds , its vocabulary is not easy to estimate.  The largest dictionaries from Hungarian to another languages contain approximately 120 000 words and phrases. However all the lexemes from historical, technical texts, dialects goes up to aproximately 1 million words.  Nowadays the active speakers use around 10 000-20 000 words.

The country

Hungary is located in Central Europe. It’s territory is 93 030 quare kilometres. (35 920 square miles) The capital is Budapest. The country has about 10 million inhabitants and a member state of the European Union since 2004. The official currency is Forint. (HUF)

The territory in the Carpathian Basin was conquered in 895 by the unified Hungarians led by Árpád. They came from an area between the Volga River and the Ural Mountains.  After settling down shortly kingdom became the form of government. Saint Stephen was the first king from 1000, who founded the Hungarian state which in the following centuries was threatened or temporarily occupied and ruled by Tatars, Ottomans, Habsburgs.

The 20th century brought new form of government and the country lost approximately two-thirds of it’s territory and half of the population in 1920 when Treaty of Trianon happened.  Today Hungary is a republic with more than 1000 years of history which resulted in a rich culture that is worth discovering.

Translation in Hungarian – Magyar fordítás

Néhány szó a magyar nyelvről és Magyarországról

A nyelv

A magyar 12-13 millió ember anyanyelve.  Hivatalos Magyarországon, ahol majdnem 10 millióan beszélik és jelen van Romániában, Szlovákiában, Horvátországban, Szerbiában, Szlovéniában, Ukrajnában, Ausztriában, Lengyelországban és azokban az országokban ahol valamennyi magyar populáció él, úgy mint az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Egyesült Királyság, Írország stb.

A nyelv az uráli nyelvcsaládhoz tartozik, finnugor gyökerekkel. Ma az Európai Unió egyik hivatalos nyelve. Hosszú története van, modern formája a 16. századig vezethető vissza és azóta jelentős fejlődésen ment keresztül.  Az egyik legemlékezetesebb a nyelvújítás volt, amelyet Kazinczy Ferenc és más írók egy csoportja vitt véghez. Később további szabványosítás történt, amíg többé-kevésbé elnyerte mai formáját, de mint bármely modern nyelv a világon, folyamatosan változik.  Ha Magyarországra vagy a szomszédos országokba látogatsz, számos nyelvjárást hallhatsz, amely tovább gazdagítja.

Mivel a magyar agglutináló nyelv, tele összetételekkel, szókincsét nem könnyű megbecsülni. A legnagyobb szótárak magyarról más nyelvekre körülbelül  120 000 szót és kifejezést tartalmaznak. Azonban az összes lexéma, mely történelmi, szakmai kifejezés vagy dialektus is lehet, nagyjából 1 millió szó. Manapság az aktív beszélők 10 000-20 000 szót használnak.

Az ország

Magyarország Közép-Európában helyezkedik el. Területe 93 030 négyzetkilóméter. (35 920 négyzetmérföld)  A főváros Budapest.  Az országnak nagyjából 10 millió lakosa van és 2004 óta az Európai Unió tagállama.  A hivatalos pénznem a forint. (HUF)

A Kárpát-Medencében lévő területet 895-ben hódították meg az egyesítetett magyarok Árpád vezetésével. A Volga folyó és az Ural-hegység közötti területről jöttek. A letelepedés után röviddel királyság lett az államforma. Szent István volt az első király 1000-től, aki megalapította a magyar államot, melyet a következő évszázadokban tatárok, törökök, habsburgok fenyegettek vagy foglaltak el és irányítottak ideiglenesen.

A 20. század új államformát hozott és az ország 1920-ban a trianoni békeszerződés után területének körülbelül kétharmadát, lakosságának felét elvesztette.  Magyarország ma köztársaság több, mint ezeréves múlttal, amely gazdag kultúrát eredményezett, amit érdemes felfedezni.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *